บริการหลังการขาย

เราใส่ใจในบริการหลังการขาย เรามีทีมงานวิศวกรการแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตคอยให้คำแนะนำการให้การใช้งานอย่างถูกวิธี และพร้อมให้ความช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉิน อีกทั้งยังมีการจัดเก็บเครื่องมืออย่างเป็นระบบเพื่อให้บริการหลังการขายเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ตรงต่อเวลาเพราะเรารู้ดีว่าลูกค้าไม่เพียงซื้อสินค้าที่ดี และมีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังต้องการบริการหลังการขายที่เป็นเลิศอีกด้วย

service-1
service-2
service-3

คลังสินค้าและการขนส่ง

ในการจัดการคงคลังสินค้า การบรรจุหีบห่อ การเก็บสต๊อกสินค้า การตรวจเช็คสินค้า รวมไปถึง การขนส่ง ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ดูแลในสายงาน ที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง อีกทั้งยังมีความพร้อมในทุกๆด้านในการที่จะตรวจเช็คสินค้า บรรจุภัณฑ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมจัดส่ง รวมถึงการประสานงานกับทีมงานต่างๆก่อนการจัดส่งสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมสำหรับลูกค้าก่อนใช้งาน

การจัดการ จัดเก็บสินค้าและการลำดับสินค้าเพื่อส่งถึงมือลุกค้าเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการคลังสินค้า มีระบบควบคุมทั้งในส่วนเอกสาร การดูแล รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิสำหรับสินค้าพิเศษ

ลูกค้าของฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลายจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับสินค้าที่มีสภาพสมบูรณ์ และได้มาตรฐานทั้งการจัดส่งและมาตรฐานหีบห่อ

เราจึงมั่นใจในการเป็น มืออาชีพอย่างแท้จริง

องค์ความรู้

“เสริมสร้างองค์ความรู้ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
 ตามมาตรฐาน วิชาการเพื่อการพัฒนา”

แผนกวิชาการ มีเป้าหมายหลักในการสนับสนุนบริษัทและหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพให้ดำเนินกิจการภายใต้มาตรฐานสากล ทั้งในส่วนของสินค้าและบริการ
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการด้านสุขภาพซึ่งก็คือผู้ป่วยนั่นเอง

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลจึงมีการจัดตั้งแผนกวิชาการขึ้น เพื่อเข้ามามีบทบาทในการช่วยส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยแผนกวิชาการจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเผยแพร่
องค์ความรู้และข้อปฏิบัติต่างๆ โดยเน้นในเรื่องของการปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากลและความสำคัญของการใช้งานเครื่องมือตามคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิต
เพื่อให้ผู้ดูแลและผู้ใช้งานเครื่องมือ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ป่วย

แผนกวิชาการมีความพร้อมและเต็มใจอย่างยิ่งที่จะสนับสนุน ไม่เฉพาะหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล ทั้งยังช่วยสนับสนุนข้อมูลวิชาการกับพนักงานของบริษัทเอง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

บริการหลังการขาย