ร่วมออก Booth แสดงสินค้างานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลย์แพทย์ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 38 ประจำปี 2567

ร่วมออก Booth แสดงสินค้า
งานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลย์แพทย์ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 38 ประจำปี 2567 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์